נכסים
נכסים

נכסים ונדל”ן מניב

פתרונות ניהול הנדל”ן של Tafnit נותנים מענה מקיף לחברות נדל”ן, בתחום ייזום הבניה למגורים, ניהול פרויקטים נדל”ניים, פעילות הנדסית וקבלני משנה. זוהי למעשה תוכנה לניהול השכרת נכסים, ניהול אחזקת נכסים מניבים ומרכזי עסקים ומסחר.

פתרונות התוכנה לניהול נכסים Tafnit לארגונים העוסקים בנכסים ובנדל”ן מניב הם:

תמיכה בניהול פרויקטים יזמיים בתחום הנדל”ן תוך ליווי הפרויקט החל משלב התכנון ובכלל זה :

 • ניהול פרויקט – ניהול על ומעקב התקדמות כולל אבני דרך, אישורים, ועדות, סיכומי ישיבות והחלטות, חוזי ביצוע מול קבלני משנה וקישור לסעיפי תקציב, בחירת קבלנים להפצת מכרזים, תהליך הפקת לקחים מול קבלני משנה.
 • ניהול מכרזים – הקמת מכרז על פי כתב כמויות, קליטת הצעות הקבלנים, בחירה בספק זוכה וניהול העבודה על פי ההצעה.
 • ניהול חוזים (קבלנים, מתכננים, ספקי שירות) – ניהול הצעות מחיר (מחירונים), ניהול חוזים מסוגים שונים (ביצוע, תכנון/ביצוע לפי שעות עבודה או הסכם שירות), במטבעות שונים, העמסת הוצאות, תנאי הצמדה והנחות, ניהול סטטוסים, הגדלות וחריגות, מעקב שינויים ועוד.
 • התחשבנות – מעקב קבלת חשבונות, הפקת חשבון חלקי/סופי על בסיס כתב הכמויות בחוזה, דיווח כמויות לחשבון, ניהול סטטוס וסבב אישורים, יצירת הוראות תשלום, בקרה תקציבי, הדפסת חשבון מפורט לקבלן.
 • ערבויות קבלנים – ניהול ערבויות ביצוע, מקדמות ובדק, קישור הערבות לחוזה, תשלום חשבונות לפי תנאי הערבות, הפקת כתבים לגורמים הרלוונטיים.
 • ניתוח בקרה תקציבית, כולל הגדרת תקציב לפרויקט, הגדרת סעיפי תקציב לפי פילוח סוגי עבודה, ניהול תקציב לפי תקופות, הגדרת חריגות לתקציב ועוד.

תמיכה בניהול ההנדסי של פרויקט נדל”ן, החל משלב הגדרת הפרויקט עפ”י שלבים, תתי-שלבים ובניינים, פתיחת סעיפי תקציב מתאימים וביצוע העברות תקציביות בהתאם, בניית עץ המוצר לפרויקט עד לרמת הנכס הבודד, שטחים ציבוריים, מרפסות וכיו”ב, ולבסוף, פתיחת מלאי הנכסים באופן אוטומטי עפ”י ההגדרות של עץ המוצר.

פתרון, התומך בניהול מכירות של נכסים בכל שלביהן ובכלל זה:

 • ניהול המתעניינים
 • ניהול מלאי נכסים למכירה
 • הגדרת הוראות המכירה הכוללות את אחוזי ההנחה המותרים, מדדים אליהם צמוד החוזה, טבלאות ריבית חריגה, דיווח פריסת התשלומים למכירה לפי תאריכים והתקדמות הבניה.
 • ניהול רוכשים – כולל פרטי הרוכשים ודרכי ההתקשרות עימם, וכן את מצב החשבון.
 • ניהול ההתקשרות – הצגת מסלולי המכירה התקפים לסוכן, תנאים נוספים (משכנתאות), מידע על הדירה ובניית מסלול התשלומים המתאים מול הלקוח,.
 • חוזה התקשרות – הדפסת מסמך החוזה כולל נספח נכסים (דירה, מחסן, חניה וכד’) ונספח הוצאות (הוצאות רישום, שינויים, הוצאות נוספות וכד’), כולל דווח תעודות חיוב/זיכוי בגין נספחי ההוצאות כגון שינויים.
 • הפקת מסמכים – הפקת מסמכים לרוכשים, כגון מצב חשבון, מכתבים בגין פיגור, חוזה מכירה, לוחות תשלומים, כתבי אופציה, טופס אכלוס וכו’, או מסמכים פנימיים כגון: טופס בדיקה לאישור חוזה, דו”חות בקרה על פיגורי רוכשים, מצבת גביה, דו”חות מכירות וצפי מכירות, תחזית גבייה מלאי מכור ו/או לא מכור ועוד.
 • ערבויות לרוכשים – הפקת דרישה לבנקים להוצאת ערבויות וכן טיפול שוטף בערבויות בהתאם להגדרות והנחיות חוק מכר דירות.
 • ניהול עמלות – קביעת הסוכנים/מתווכים/עו”ד הזכאים לעמלות בגין מכירה, אחוז העמלה וסוג הנכסים כולל הפקת הוראות תשלום בגין העמלות ודו”ח עמלות לסוכנים.

הפתרון מאפשר תשלומים בכל אופני התשלום המקובלים: צ’קים, העברה לבנק, תשלום בשוברים, קליטת דיווחים ידניים או ממוחשבים על קבלת תשלומים.

ניהול מלאי הנכסים, ניהול קובץ תנועות מלאי למעקב אחר שינוי במלאי מכירה, ביטול, אופציה וכד’. שאילתות מפורטות המציגות את מלאי הנכסים בחתכים של  סטטוסים, פרויקטים, סוגי נכסים וכד’, וכן גרף מכירות עדכני. בנוסף, ניתן לנהל מחירונים לנכסים השונים לתאריך תוקף מסוים, כולל שמירת היסטוריה של השינויים שבוצעו למחירים.

פתרון כולל התומך בכל תהליכי ניהול הפעילות בנכסים מניבים:

 • ניהול המתעניינים
 • ניהול מלאי הנכסים להשכרה – פרטי הנכס, מצבו, רשימת מונים, פעולות בנכס, ניהול ובקרה פיננסית.
 • ניהול השוכרים – ניהול פרטי השוכר כולל פרטי התקשרות, התקשרויות עם הלקוח, פרטי גביה, כולל תמיכה בכל אמצעי הגביה המקובלים, משתתפים בתשלום.
 • ניהול החוזים – מעקב תאריכים, נכסים לחוזה, תדירות תשלום, אופציות לחידוש/הארכת חוזה, תנאי גביה (לדוגמא לפי פדיון) תנאי ערבות וערבים, ביטוח וכו’.
 • גבייה, התחשבנות עם שוכרים – עיבוד חודשי, גביה במס”ב, חיובים חד פעמיים, חיובים מחברות חיצוניות, הפקת חשבוניות מס, מצב חשבון לשוכר.
 • ניהול חובות – טיפול ובקרה אחר חובות שוכרים כולל הפקת מכתבי פיגורים.
 • ניהול ערבויות – ערבויות בנקאיות, שטרי חוב כולל הפקת מכתבים לגורמים הרלוונטים ומעקב אחר הטיפול בערבות.

מודול שירות מיועד  לרישום יומי ודוחות של קריאות שירות/טכנאים ומבקש לשפר את מערך השירות, איכותו וזמן התגובה לטיפול בלקוח. המודול תומך בניהול הסכמי שירות בין הארגון לבין לקוחותיו, ניהול קריאות השירות ומעקב אחר הטיפול בהן מרגע פתיחתן ועד להשלמתן, ניהול טכנאים ואנשי שטח תמיכה בתהליכי תחזוקה ותחזוקה מונעת הכוללים התרעות לטיפולים.  המודול פועל באינטגרציה למודול הלוגיסטי ולמודול הפיננסי לתמיכה בניפוקים ובתהליכי הרכש.

פתרון זה משמש גם לטיפול בתלונות דיירים בשנת הבדק, כאשר מדובר בנכס חדש.

תפנית מאפשרת לנותן השירות לדווח מהשטח  באמצעות אפליקציה מבוססת xTafnit.

מענה מקיף לניהול ערבויות מסוגים שונים: ערבות בנקאית, שטר חוב, ערבות בדק וכו’, תמיכה בדיווח הערבויות שהתקבלו או שניתנו וקישורם לחוזה הרלוונטי (הסכם שכירות, הסכם רכישה או חוזה קבלן משנה), ניהול אנשי קשר (בבנק, אצל נותן או מקבל הערבות), ביצוע פעולות על ערבות כגון הארכה, ביטול, חילוט, שינוי מספר, הקטנה/גדלה, שינוי מספר, שינוי סוג, ביטול,  החלפת סוג, הפקת מכתבים לבנק או לגורמים המטפלים בהתאם לפעולה המבוצעת, ניהול התראות ושליחתם בדוא”ל, מעקב אחר שליחת מכתבי הבקשות ואופן שליחתן לבנק.

ניהול כל שלבי המכירה של הנכס, המתבסס על מערך ה- CRM תוך ניהול אירועים ומשימות ייעודיים, טיפול בהצעות המחיר כולל אישורן (חיתום) וניהול אנשי המכירות.

ניהול קשרי לקוחות (CRM)

ניהול כל פעילות הלקוח,  החל משלב ניהול לידים שמקורם בשיחות טלפונית, באתר האינטרנט של הלקוח, בכנסים או במאגרי מידע חיצוניים, ומעקב אחריהם, ניהול פרטי קשר עם הלקוח, מאפייני פעילות, הנגזרים ממערכות שונות בארגון, ניהול אירועים ומשימות, המהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בלקוח, ניהול פגישות כולל סנכרון דו כיווני לOutlook וצירוף הודעות דוא”ל הנשלחות או מתקבלות לתיק הלקוח, שליחת הודעות SMS, ניהול קמפיינים, ניהול סקרים, שאלונים ומשובים.

פתרון מבוסס xTafnit, המופעל דרך אפליקציית מובייל, ומאפשר ניהול מרכזי של דירות, הנמצאות ברשות הארגון ומאוכלסות על ידי לקוחותיו. הפתרון תומך בניהול תהליך שיבוץ הדיירים, דיווח משימות כולל צילום תמונות ישירות למערכת, ניהול משימות האחזקה של הדירות, ניהול הדירות – תשלום שכ”ד, חוזי שכירות, חשבונות ועוד, שליחת הודעות SMS ללקוחות ולמפקחים ועוד. כמו כן הפתרון מציג למנהלים בארגון תפוסה ופילוחים שונים של התפוסה לצרכי ניהול ובקרה.

פורטל נגיש לרוכשי הנכס, המאפשר לרוכש לצפות בפרטיו, פרטי הנכס והן היבטים פיננסיים הקשורים לרכישה: חיובים לתשלום, סכומים ששולמו, יתרה לתשלום.

ניהול כל ההיבטים הפיננסיים, לרבות ניהול ההתקשרות עם רוכש קיים או עם שוכר מצב חשבון עדכני בכל נקודת זמן, העוקב בזמן אמת אחר כל מרכיבי ההתחשבנות, לרבות פריסת התשלומים, ערך נוכחי, תקבולים וכן הלאה.

צור קשר

  captcha

  אני מסכים/ה שמטריקס אי.טי בע"מ וחברות הבנות והחברות הקשורות לה תשתמשנה במידע שאמסור למטרות שיווק, דיוור ישיר, ומשלוח פרסומות, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות.

  התחל להקליד את מונח החיפוש שלך למעלה והקש enter כדי לחפש. לחץ על ESC כדי לבטל.

  Skip to content