בופים פיננסים
גופים פיננסיים

גופים פיננסיים

Tafnit מציעה אוסף פתרונות, התומכים בניהול מוסדות פיננסיים, ונותנים מענה לתחומי פעילות ייעודיים, ובכלל זה הלוואות, פיקדונות ופקטורינג ומשתלבים בצורה אינטגרטיבית במודולים נוספים בחבילת התוכנה ובהם ניהול פיננסי, תמיכה בתהליכי שירות, ניהול קשרי לקוחות ניהול מכירות ועוד.

פתרון לניהול הלוואות (שניתנו או שנתקבלו) מסוגים שונים: צמודות הצמדה מלאה או חלקית, בריבית קבועה / משתנה / פריים / ליבור / חשכ”ל וכו’ בכל מטבע ובכל מדד. הפתרון תומך בלוחות סילוקין בשיטות שונות ובשילוב מלא בהנה”ח ובתזרים. כל הלוואה מנוהלת כעסקה, כולל הקמת “תיק עסקה”, עדכון פרטי עסקה, הארכה, פירעון חלקי, סילוק , הקפאה או ביטול עסקה.

הפתרון תומך בניהול הגביה כולל הפקת חשבוניות מס בצורות גבייה מגוונות, בקרה על סכומי הריבית/ הפרשי ההצמדה הנגבים בבנקים ועוד. הפתרון מאפשר לקבל מידע עדכני וזמין לגבי כל עסקה וכן מידע על פריסת התשלומים והתקבולים הצפויים בגין הלוואות ופקדונות, תחזיות לטווח קצר וארוך של פירעון הלוואות, חישוב שיעורי תשואה, ערך עתידי וריביות, כולל ניהול מלא של כרטיסי הספר הראשי המעורבים בניהול הלוואות.

מתן מענה לסילוק עסקאות מכירה, ניהול תיקי הלקוחות (הספקים), ניהול תיקי החייבים, תקרות האשראי שלהם וכן עסקאות המבוצעות דרך החברה בין הספקים לבין חייביהם.  לכל עסקת מכירה (חשבונית ספק) בתוך קשר ספק – חייב מנוהלים פרטי העסקה (מטבע, סכום, תאריכי מימון ותקבול צפוי, חישובי ריבית וחישובי עמלות). לכל עסקה נקלטים התקבולים המגיעים מהחייבים והסכומים שיתקבלו יועברו לספקים בניכוי הריבית, העמלות והמקדמות ששולמו. כל עסקה מנוהלת במערכת עד שיתקבלו כל תקבולי החייב ויועברו לספק. הפתרון תומך בניהול ריביות ברמת ספק ובטיפול בחישובי הריבית והעמלות המשולמות על ידי הספקים.

ניהול לקוחות הארגון (לקוחות פרטיים ו/או ארגונים), כולל ניהול פרטי קשר ומאפייני פעילות, שמקורם במודולים אחרים ב- Tafnit או במערכות נוספות בארגון. Tafnit מאפשרת לנהל אירועים ומשימות, בהתאם לתחומי פעילות הארגון, המהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בלקוח,  תומכת בניהול קמפיינים ובניהול סקרים, שאלונים ומשובים.

ניהול תהליכי המכירה בארגון, כולל: ניהול לידים, שמקורם בשיחות טלפונית, באתר האינטרנט של הארגון, בכנסים או במאגרי מידע חיצוניים, ומעקב אחריהם. ניהול המכירות מתבסס על יכולות מערך ניהול הלקוחות, כולל ניהול של אנשי המכירות וטיפול במתן הצעות מחיר ובאישורן (חיתום).

המערך מאפשר לנהל קריאות שירות ולעקוב אחר הטיפול בהן מרגע פתיחתן ועד להשלמתן, לנהל הסכמי שירות, לנהל טכנאים ואנשי שטח כולל דיווח על ידי נותן השירות מהשטח באמצעות אפליקציית xTafnit. המערך פועל באינטגרציה למערך הלוגיסטי לתמיכה בניפוקים ובתהליכי רכש ולמערך הפיננסי.

מתן מענה מקיף וכולל לפעילות הפיננסית והחשבונאית של גופים פיננסיים, בהתאם לדרישות החוק והתקנות ולכללי החשבונאות המקובלים כולל רישום בספרים והפקת מסמכי מקור. הפתרון נותן מענה לניהול הספר הראשי, ניהול ספקים ותשלומים, ניהול לקוחות וגבייה, התאמות בנקים והתאמת כרטיסי אשראי, דוחות כספיים, ניהול תקציב ובקרה תקציבית ועוד, ופועל ברמה רב חברתית, רב שנתית ורב מטבעית.

תמיכה במכלול הפעילויות הלוגיסטיות השוטפות: ניהול ובקרת מלאי, רכשיבוא, ניהול קטלוגים ועצי מוצר, רכש תקציבי, שיווק ומכירה, יצוא, הפצה ושירות. תהליכי עבודה, המנותבים בצורה אוטומטית, מאפשרים התמצאות קלה למשתמשים ואמצעי בקרה יעיל למנהלים. יכולת קריאת ברקוד ושילוב מסופונים ומסופי RF, נותנים אף הם מימד נוסף של ניידות.

פתרונות משלימים לניהול הפעילות הלוגיסטית בארגון מיושמים ב-X-Tafnit, המאפשרת לפעול דרך המובייל בצורה נוחה ומכל מקום, דוגמת אישור דרישות רכש וסבב אישורים בסלולר, ניהול איתורים, חיתום על תעודות משלוח ומסירת חבילות תוך שימוש בטאבלטים ועוד.

ניהול ארכיון דיגיטלי, המאפשר לנהל מסמכים והתכתבויות עם לקוחות ולקשרם לישויות במערכת (לקוח, הלוואה וכו’) לצרכי תיעוד ואחזור.  הפתרון מאפשר לסרוק במהירות ובאיכות גבוהה כמויות רבות של מסמכים, מכל סוג ומבנה, ולהפוך אותם למסמכים דיגיטליים קבילים משפטית וברי אחזור “בלחיצת עכבר”.

צור קשר

    captcha

    אני מסכים/ה שמטריקס אי.טי בע"מ וחברות הבנות והחברות הקשורות לה תשתמשנה במידע שאמסור למטרות שיווק, דיוור ישיר, ומשלוח פרסומות, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות.

    התחל להקליד את מונח החיפוש שלך למעלה והקש enter כדי לחפש. לחץ על ESC כדי לבטל.

    Skip to content